Με βάση τον σχεδιασμό  παραγωγής συλλέγονται τα υλικά, πλένονται και καθαρίζονται τα λαχανικά, προετοιμάζονται κατάλληλα οι υπόλοιπες πρώτες ύλες και στην συνέχεια υλοποιείται η παραγωγή του φαγητού.

Το φαγητό πλέον στην περίπτωση που απαιτείται μεριδοποίηση μπαίνει σε ειδικές συσκευασίες μιας χρήσης ή παραμένει σε ειδικά gastronom και τοποθετείται σε ισοθερμικούς θερμοθαλάμους ή περιέκτες (thermobox).

Τα τρόφιμα τοποθετούνται μέσα στους περιέκτες και προστατεύονται κατά τρόπον ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι μόλυνσης.

Τα σκεύη και οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται για την διάθεση τροφίμων διατηρούνται καθαρά, και σε καλή κατάσταση, ώστε να προφυλάσσονται τα τρόφιμα από μολύνσεις και, όπου είναι αναγκαίο, να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα έτσι ώστε να μπορούν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται δεόντως. 

Όπου είναι αναγκαίο, οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται για τη διάθεση των τροφίμων, έχουν την ικανότητα να τα διατηρούν στην κατάλληλη θερμοκρασία και είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε, αν χρειαστεί, να ελέγχεται το επίπεδο της θερμοκρασίας.

Η μεταφορά προς τον πελάτη γίνεται από τα ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία της εταιρίας και τα έτοιμα φαγητά - εδέσματα παραδίδονται στους προβλεπόμενους χώρους.