Τα στελέχη μας έχουν επιλέξει τους προμηθευτές των πρώτων υλών μας (λαχανικά, φρούτα, νωπά προϊόντα, κρεατικά, ψαρικά, και λοιπά είδη) με γνώμονα τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

Αν εφαρμόζει HACCP.
Χρόνοι παράδοσης.
Ευκολία στην επικοινωνία για την παραγγελία / αγορά.
Τεχνικές προδιαγραφές προϊόντος.
Ανταγωνιστικότητα της τιμής, χρηματοοικονομικοί όροι.
Συνολική εικόνα του προμηθευτή στην αγορά.
Ευελιξία του προμηθευτή να προσαρμόζεται στις αγοραστικές ανάγκες της επιχείρησης.

Πέραν αυτών, διενεργούμε σε κάθε παραλαβή πρώτων υλών ένα μακροσκοπικό έλεγχο (από Τεχνολόγο Τροφίμων) που περιλαμβάνει, έλεγχο κατάστασης θερμοκρασίας, καθαριότητα, οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, κατάσταση συσκευασίας και ημερομηνία λήξης σε τυποποιημένα προϊόντα.        


Ειδικότερα:

1. Τα μεταφορικά μέσα (φορτηγά / ψυγεία) είναι καθαρά και δεν μεταφέρουν άλλα αντικείμενα ή επικίνδυνες χημικές ουσίες. Η θερμοκρασία των θαλαμών ψύξης πρέπει να είναι χαμηλότερη από 5ºC. 

2. Τα προϊόντα να είναι τοποθετημένα με τάξη και υγιεινή στα μέσα μεταφοράς. Να μην παραλαμβάνονται τα ευαλλοίωτα προϊόντα τα οποία είναι ασυσκεύαστα και πεταμένα στο δάπεδο του μεταφορικού μέσου.

3. Τα προϊόντα να έχουν τα φυσιολογικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (χρώμα, εμφάνιση, οσμή κ.τ.λ.). Εάν υπάρχει κάποιο ανεπιθύμητο ή ασυνήθιστο χαρακτηριστικό επιστρέφουμε την παραγγελία στον προμηθευτή. 

4. Έλεγχος των θερμοκρασιών παραλαβής ( ιδιαίτερα για τα προϊόντα που μεταφέρονται υπό ψύξη ή κατάψυξη).

5. Η συσκευασία των προϊόντων (χαρτοκιβώτια, κονσέρβες, μπουκάλια, περιέκτες κ.τ.λ.) είναι ακέραια, καθαρή και χωρίς σημάδια αλλοιώσεων, εξωτερικές φθορές και παραμορφώσεις. 

6. Η ημερομηνία λήξης των προϊόντων αναγράφεται σωστά πάνω στις συσκευασίες των προϊόντων. Εάν το προϊόν έχει λήξει δεν το παραλαμβάνουμε. 

7. Η επισήμανση (ετικέτες) στα συσκευασμένα προϊόντα είναι σωστή, ακέραια και ανταποκρίνεται στο προϊόν που παραλαμβάνουμε.

8. Τα προϊόντα δεν έχουν σημάδια επιμόλυνσης από ξένα σώματα  ή από έντομα και τρωκτικά.

9. Εάν κατά την παραλαβή παρατηρηθεί συσκευασία με αλλοιωμένα χαρακτηριστικά ενημερώνεται αμέσως ο υπεύθυνος της επιχείρησης και ελέγχεται όλη η παρτίδα.

10. Τοποθέτηση και αποθήκευση των πρώτων υλών, στις οποίες πρόκειται να  διενεργηθεί  επιπρόσθετος εργαστηριακός έλεγχος , σε ξεχωριστό κατάλληλο επισημασμένο σημείο, στο οποίο θα παραμείνουν μέχρι το πέρας των ελέγχων.

11. Τήρηση των προδιαγραφών και των απαιτήσεων από το τμήμα των προμηθειών  σύμφωνα με τα παραγγελθέντα ( είδος, ποσότητα, ποιότητα, συσκευασία, προέλευση, κόστος).

12. Ύπαρξη πιστοποιητικών που να αποδεικνύουν την καταλληλότητα των ευπαθών και ευαλλοίωτων κυρίως πρώτων υλών (φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις).